تایر خودرو

تایرهایی که در شرکت های تولید داخلی روی خودرو دارند چه مشخصاتی دارند

درمورد تایر و مشخصات  علایم آن مهندس بشیم از  علایم  وعددهای روی تایر  و مشخصات چیو میشه فهمیم تولیدکنندگان  تایر ————————————————————