اسان

وام

وام وام  وام نوعی قرض دادن پول سود داراست، کهدر زمانی مشخص بین قرض دهنده وقرض گیرنده انجام می‌شود.وام دارای انواع مختلفی می‌باشد.جزئیاتحقوقی وامدر رشته حقوق مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. مفهوم وام تاریخچه‌ای قدیمی دارد و به دوران کهن باز می‌گردد.